تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی - رفتاری برای کودکان سرطانی

تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند شناختی -رفتاری بر اضطراب و افسردگی کودکان سرطانی

لینک مشاهده و دانلود متن کامل مقاله

دکتر اصغری نکاح؛ فریبا کمالی؛ فاطمه جانسوز

The Effects of Structured Cognitive-Behavioral Group Play Therapy on Anxiety and Depression in Children with Cancer

--چکیده-- مقدمه: سرطان یکی از بیماری‌های مزمن و نادر در کودکان است که با آسیب‌های روان‌شناختی همراه است. به این دلیل، طراحی و اجرای مداخلات کم‌خطر و کم‌هزینه‌ای نظیر بازی‌درمانی برای کنترل آسیب‌های هیجانی این کودکان ضروری است.هدف: تعیین تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی دوگروهی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون است. شرکت کنندگان 18 کودک 8 تا 14 ساله مبتلا به سرطان و بستری در بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان دکترشیخ مشهد در سال 1392 بودند؛ که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. کودکان گروه مداخله 10 جلسه 60 دقیقه‌ای بازی‌درمانی گروهی را دریافت کردند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) ارزیابی شدند. تحلیل داده‌ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تی‌مستقل و تی‌زوجی با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 20 انجام شد.یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن کودکان در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب 4/2±5/10 و 6/1±3/9 سال بود. آزمون تی‌مستقل نشان داد در مرحله بعد از مداخله، میانگین اضطراب و افسردگی به طور معناداری در گروه مداخله (1/2±7/6) و (2/1±1/8) نسبت به شاهد (1/3±10) و (8/2±2/10) (04/0p<) کاهش داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی- رفتاری می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان استفاده شود.کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، سرطان، کودکان، بازی‌درمانی گروهی

اصل مقاله را مطالعه و دانلود نمایید


برچسب ها: بازی درمانی، کودکان سرطانی، بازی درمانی شناختی رفتاری، play therapy، cancer،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.