تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - چکیده پایان نامه اثر بخشی هنر درمانی بیانگر بر هسته ارزشیابی خود، در نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سر پرست

اثر بخشی هنر درمانی بیانگر بر هسته ارزشیابی خود، در نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سر پرست

 استادراهنما :  دکترسید محسن اصغری نکاح

 دانشجومعصومه حروف قناد ( کارشناس ارشد مشاوره خانوده)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی "اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر برهسته ارزشیابی خود در نوجوانان مقیم مراکز شبه خانواده" بود. در این پژوهش 18 نوجوان دخترمقطع متوسطه از دو مرکز شبه خانواده شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 11 جلسه 120 دقیقه ای، به مدت دو بار در هفته در جلسات هنر درمانی گروهی شرکت نمودند و تمامی آزمودنی ها به پرسشنامه «مقیاس های هسته ارزشیابی خود» که شامل ارزیابی چهار مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، مقیاس خودکارآمدی تعمیم یافته (;GSES جاج ودیگران، 1998)، مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک (آیزنک و آیزنک،1968) و مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس (; IPC لوینسون، 1981) در جلسات پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند.نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنردرمانی گروهی بیانگر، بر هسته ارزشیابی خود اثر بخش بوده و سطح "عزت نفس"، "خودکارآمدی تعمیم یافته" و "مسند مهارگری درونی" گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون به طور معناداری افزایش داده است و میانگین نمرات "نوروزگرایی" گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون به طور معناداری کاهش داده است.

کلید واژه ها:هنردرمانی گروهی بیانگر، هسته ارزشیابی های خود، حرمت خود، خودکارآمدی تعمیم یافته، نوروز گرایی، مسند مهارگری، مراکزشبه خانواده.


برچسب ها: چکیده، پایان نامه، هنر درمانی، کودکان بی سرپرست، عزت نفس، ارزشیابی خود، دکتر اصغری نکاح،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.